VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

BASISINFORMATIE AANGAANDE DE BESCHERMING VAN JE GEGEVENS

  • Verwerker: HELLO TICKET SL
  • Oogmerk: vragen of problemen op te lossen die zich mogelijk voordoen in het 'Contact'-onderdeel van de webpagina van de entiteit.
  • Legitimatie: goedkeuring van de betrokkene
  • Ontvangers: geen gegevensoverdrachten verwacht
  • Rechten: toegang tot, het rechtzetten van, het verwijderen van, het tegenspreken van en het beperken van de verwerking van de gegevens, en, waar van toepassing, het voorkomen van de verstrekking van de gegevens.
  • Uitoefening van rechten: Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid
  • Herkomst: de betrokkene zelf.

De enige persoonsgegevens waar Hello Ticket SL, voortaan 'Hello Tickets', toegang toe heeft, zijn de gegevens die de de gebruiker vrijwillig via de website www.hellotickets.com, voortaan 'De Website', en in de formulieren die daarop te vinden zijn, heeft verstrekt.

In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft Hello Ticket de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om het vereiste beveiligingsniveau met betrekking tot de verwerkte persoonlijke informatie te handhaven. Evenzo is het uitgerust met die exacte systemen die binnen haar bereik liggen die ongeautoriseerde toegang, voor zover mogelijk, voorkomen.

Persoonlijke gegevens die wij van de gebruiker aangeleverd krijgen, zullen deel uitmaken van een bestand dat zal worden gebruikt met als doel om de services aan te bieden die via de website worden aangeboden, vraagstukken op te lossen, updates over aangeboden nieuws te versturen en om informatie te versturen die betrekking heeft tot de activiteiten van Hello Ticket, waar de mogelijkheden onder vallen dat er informatieve notificaties naar het e-mailadres van de gebruiker worden gestuurd of dat zijn/haar CV kan worden beheerd in het geval dat het naar Hello Tickets wordt verstuurd.

Eveneens doet de gebruiker er bij de toegangsrechten, rechtzetting en annulering toe, evenals bij de mogelijkheid om zijn/haar toestemming in te trekken, en hij/zij kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het verzoek dient de naam, achternamen, het adres, het recht dat men wenst te ontvangen en de inhoud van de vraag te bevatten.

De gebruiker is ertoe verplicht de gegevens die door de Aansprakelijke van het bestand worden aangeleverd naar waarheid te actualiseren. De eigenaar zal verantwoordelijk worden gehouden voor de schade en het leed die Hello Tickets of derde partijen mogelijk kunnen ondergaan als gevolg van een gebrek aan waarheidsgetrouwheid, juistheid, geldigheid of authenticiteit in de geleverde informatie.

AANVULLENDE INFORMATIE AANGAANDE DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Zoals bepaald in de Europese regelgeving 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, aangaande de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van zulke gegevens, en waarbij Richtlijn 95/46/EC (Algemene verordening gegevensbescherming) hierbij is uitgesloten, informeren we je dat de aangeleverde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen (of geactualiseerd) in de bestanden van HELLO TICKET S.L., op het adres Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid

VERWERKER VAN HET BESTAND

Het bestand dat de informatie bevat die via het formulier is aangeleverd is eigendom van HELLO TICKET S.L., onder het adres Paseo de las Delicias 110, 7B, 28045, Madrid.
Voor enige aanvullende informatie kun je alle vragen die je mogelijk hebt aan de volgende contacten stellen:
Telefoon: 647 679 283
E-mailadres: [email protected]

OOGMERK

HELLO TICKETS S.L. verwerkt de informatie die overeenkomt met de persoonlijke gegevens die de betrokkenen ons toesturen met betrekking tot het oplossen van mogelijke zorgen of opmerkingen die mogelijk via het 'contact'-formulier op de webpagina van de entiteit binnenkomen. Er zullen geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen op basis van het genoemde profiel.

De aangeleverde persoonlijke gegevens zullen worden bewaard tot hun vernietiging wordt aangevraagd door de betrokkene en, in dit geval, alleen zolang dit niet uitdrukkelijk verboden is volgens de vigerende wetgeving aangaande databescherming. HELLO TICKET S.L. is niet verantwoordelijk voor enige aanvullende, vrijwillig aangeleverde gegevens waarvan de aanlevering niet vereist is, en die ook niet worden meegerekend voor de omschreven doelstelling.

LEGITIMATIE

De legitimatie van de verwerking van je persoonlijke gegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene. De verzochte persoonlijke gegevens zijn verplicht, wat inhoudt dat jouw verzuim deze naar waarheid in te vullen betekent dat deze onmogelijk aan de hierboven omschreven bestanden kunnen worden toegevoegd en niet in overeenstemming zijn met het nalevingsbeleid zoals gedefinieerd in het vorig lid.

ONTVANGERS

De ontvanger van je persoonlijke gegevens, die in het volgende formulier worden verzameld, is HELLO TICKET S.L.

RECHTEN

Ieder persoon heeft recht op bevestiging of wij bij HELLO TICKET S.L. persoonlijke gegevens, die die persoon aangaan, verwerken of niet.

De geïnteresseerde personen hebben er recht op toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals tot het verzoek tot rechtzetting van onjuiste gegevens of, zoals het geval kan zijn, tot het verzoek van vernietiging onder meer wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld, en in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Onder bepaalde omstandigheden mogen geïnteresseerde partijen verzoeken de verwerking van hun gegevens te beperken, in welk geval de gegevens exclusief voor het uitvoeren van of het verdedigen van claims zullen worden bewaard.

Onder bepaalde omstandigheden, en om redenen met betrekking tot hun specifieke situaties, mogen de geïnteresseerde partijen bezwaar maken op de verwerking van hun gegevens. HELLO TICKET S.L. zal de verwerking van de gegevens staken, behalve om legitieme en dwingende redenen, of wanneer verdedigende of potentiële claims worden uitgeoefend.

Daarnaast heeft de geïnteresseerde partij er recht op de persoonlijke gegevens die hij/zij aan HELLO TICKET S.L. heeft aangeleverd te ontvangen, in gestructureerd formaat, in gemeenschappelijk gebruik, en machineleesbaar. Dit laatste recht wordt mogelijk beperkt door de volgende omstandigheden: dat de gegevens waarop dit betrekking heeft zijn aangeleverd door de betrokkene, dat zijn/haar gegevens door HELLO TICKET S.L. in geautomatiseerd formaat (digitale media) zullen worden verwerkt.